Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004Sb. byla na naší škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem.

Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy.

Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

§168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Členové školské rady Zastupuje v radě
Renata Holoubková Pedagogické pracovníky
Andrea Bartošová Pedagogické pracovníky
Alena Freibergová Zřizovatele
MUDr.Tereza Gregorová Zřizovatele
Marcela Přidalová Rodiče
Gabriela Severová Rodiče

Své náměty, připomínky a požadavky může veřejnost tlumočit prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.